Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

Česť svedomito odvedenej práci

Kto obháji našu doterajšiu prácu, našu česť?

Čoskoro sa i oficiálne začne predvolebná kampaň. V tomto období sa vo zvýšenej miere vyostria protiklady a konflikty uplynulých štyroch rokov. Stáva sa to i vo vnútri politických strán.

Kandidáti na poslancov i primátorov už začali prostredníctvom osobných kontaktov a cez médiá vyvíjať činnosť, od ktorej očakávajú získanie dôvery voličov. V našom prípade od občanov, voličov Dunajskej Stredy.

Tí kandidáti, ktorí doteraz neboli členmi mestského zastupiteľstva, sú v lepšej pozícii vzhľadom na to, že nie sú zodpovední za diania v predchádzajúcom volebnom období. Toto však je aj ich slabou stránkou, pretože absencia potrebnej skúsenosti sa odzrkadľuje v ich volebných sľuboch a kritikách.

Vo viacerých prípadoch zisťujeme, že kandidáti často krát také veci vyčítajú vedeniu mesta alebo prisudzujú ich práci, o ktorých nemajú potrebné informácie. Sú to kandidáti, ktorí si myslia, že nepodloženými kritikami, vedomým dezorientovaním a manipulovaním občanov mesta dosiahnu svoj cieľ.

Druhú skupinu kandidátov tvoria tí, ktorí sa do činnosti mestského zastupiteľstva už zapojili ako poslanci. Oni už sú priamo zodpovední, nakoľko počas uplynulých štyroch rokov sa zúčastňovali na riadení mesta. Zohrávali aktívnu rolu pri prijímaní rozhodnutí a nesú zodpovednosť za vzniknuté situácie. Mali možnosť vystúpiť na zasadnutiach mestského zastupiteľstva, hlasovaniami mohli napomáhať alebo zabraňovať rozvoju mesta a mali možnosť presadzovať záujmy Dunajskostredčanov.

V predvolebnom období je „zvykom“, že väčšina kandidátov len kritizuje to, čo predchádzajúce vedenie mesta urobilo. Robia to odvolávajúc sa na nepravdivé a zavádzajúce informácie, na polopravdy, nemajú zábrany podraziť a ohovárať niekoho. Niektorí kandidáti vyhláseniami o tom, čo všetko by dali do poriadku, na čom by im záležalo a v prípade zvolenia aké kontroly by iniciovali, sa pokúšajú zdiskreditovať a obviňovať iných. Naznačujú, že by bolo potrebné „pozrieť sa na prsty“ súčasnému vedeniu.

Chcel by som upriamiť pozornosť obyvateľov nášho mesta, dunajskostredských voličov, na jednu zaujímavú okolnosť.

V mestskom zastupiteľstve tvorili poslanci za MOST-HÍD spolu s nezávislými poslancami väčšinu, taktiež v mestskej rade a v odborných komisiách zohrávali dôležitú úlohu. V končiacom štvorročnom volebnom období bolo zloženie mestského zastupiteľstva nasledovné: 12 poslancov za SMK a 13 členná skupina zložená z poslancov za MOST-HÍD a nezávislých. Teda zástupcovia MOSTu spolu s nezávislými mali rozhodujúce slovo, napriek tomu v mnohých prípadoch práve oni iniciovali vyšetrovania a kontroly. Vynára sa otázka, že kandidáti strany – alebo tí, ktorí z jedného dňa na druhý vystúpili z radov MOSTu-HÍD a stali sa nezávislými – prečo uplatňujú spomínané metódy? Táto otázka je oprávnená vo svetle faktov, že počas uplynulých štyroch rokov boli vo vedení mesta, pri zrode rozhodnutí, napomáhajúc im alebo ich brzdiac. Taktiež boli členmi odborných komisií, ale zároveň sa aktívne zúčastňujú aj vyšetrovaniach, ktoré sami iniciovali.

U každého zmýšľajúceho človeka sa musí vynoriť otázka:

Prečo napádajú za štyri roky odvedenú prácu mestského úradu, ktorý neustále sledovali, kontrolovali a kritizovali z pozície väčšiny?

Prečo vnukajú občanom, že to, čo sa udialo počas štyroch rokov, nebolo dobré, prečo chcú pošpiniť činnosť mestského úradu a úrad primátora?

Prečo by chceli to alebo ono začať či urobiť? Prečo im nenapadli nápady a návrhy doteraz? Prečo nezačali skôr s ich realizovaním? Počas predchádzajúcich štyroch rokov boli i oni na scéne, a k tomu vo výhodnej, väčšinovej pozícii.

Zdôrazňujem opäť:
Boli vo väčšine, a aj by v nej boli zostali až do volieb, ak by sa spoločný klub mostárov a nezávislých nebol rozpadol, „vďaka“ tomu, že i v samotnom MOSTe-HÍD došlo k veľkému zemetraseniu. Veď i oni boli pri dianiach, mohli čokoľvek kontrolovať (a aj kontrolovali!), ak sa vyskytla chyba, boli prví, ktorí to vytrúbili do sveta, posťažovali sa a napádali, akoby s tým nemali nič spoločného.

Tak prečo sa pokúšajú teraz tváriť tak, akoby to všetko takto nebolo bývalo?

Prečo sa vyjadrujú tak, že „prvoradou úlohou by mala byť „hĺbková kontrola mestského úradu“ a „zastavenie úniku peňazí z mestského úradu“, „lebo z mesta si urobili súkromný podnik a stranícku pokladnicu“ a „budú iniciovať ekonomický audit“.

Ale páni! Tieto vyhlásenia, pri znalosti načrtnutých pomerov síl, sú i pri všetkej dobrej vôli príliš nápadné a populistické.

Je potrebné, aby niekto upozornil na tieto súvislosti.

Zastal sa poctivej práce mestského úradu, zastal sa ľudí, ktorí tam každodenne pracujú. Vystúpil na obranu cti úradu a v ňom pracujúcich ľudí.

Kto môže byť tým niekým, tým najkompetentnejším človekom? Áno, bola to moja úloha a ja som to poslanie vzal na seba.

Prosím obyvateľov nášho mesta, aby pozorne sledovali kampaň komunálnych volieb, ktorá sa začína 29. októbra. SMK i ja sám budeme objektívne hovoriť o tom, prečo sme dosiahli úspechy a prečo sa nedali niektoré zámery zrealizovať. O tom, ako sme vykonávali našu prácu a ako si ju predstavujeme v ďalších rokoch.

A napokon, budeme otvorene a úprimne hovoriť o tom, čo sme urobili, aké máme výsledky, komu za ne vďačíme, že naše mesto, napriek problémom, zradám a prekážkam uplynulých štyroch rokov sa rozvíjalo a je nasledovaniahodným príkladom v našom regióne.