Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

Čo som dosiahol

Značný pokrok vpred: NAPREDOVANIE NÁŠHO MESTA JE OČIVIDNÉ

V našom programe Pod názvom Kľúč k modernému a komfortnému mestu sme Vám pred štyrmi rokmi predstavili našu víziu rozvoja mesta. Do desiatich bodov sme zhrnuli tie podľa nás najdôležitejšie oblasti, v ktorých napredovanie sme považovali za veľmi podstatné. Darilo sa nám úspešne realizovať tímovú prácu. V záujme dosiahnutia vytýčených cieľov sme úspešne spolupracovali s každým a preto máme za sebou štvorročné obdobie bez šarvátok a väčších hádok. To nám umožnilo sústrediť sa na činorodú prácu. V roku 2018 iba my za SMK sme boli schopní odovzdať úplnú kandidátnu listinu s plným počtom kandidátov na všetkých 21 poslaneckých miest v mestskom zastupiteľstve. Poslanecký mandát vtedy získalo 14 poslancov za SMK a 7 nezávislých. V treťom roku volebného obdobia vznikla politická formácia Aliancia, v rámci ktorej aj primátor mesta a mestskí poslanci naďalej vykonávali svoju prácu. Disponovali sme síce silným poslaneckým klubom, avšak nikdy sme nezneužili naše dominantné postavenie. Naopak: našou snahou bolo prijímať uznesenia vďaka podpore širokého spektra poslancov. Zrodili sa odvážne a dôležité rozhodnutia, nepostrádateľné pre ďalšie napredovanie nášho mesta. K nim patrí napríklad zriadenie centrálnych kuchýň v našich školských zariadeniach, ktoré nám prinášajú značnú úsporu režijných nákladov. Naša politika bola zodpovedná a naše záväzky realistické. Náš volebný program sa podarilo splniť na 95 percent, aj napriek tomu, že sme museli čeliť aj výzvam, ktoré prinášalo so sebou obdobie pandémie koronavírusu. Realizáciu nesplnených našich cieľov postupne dobehneme. Na naše výsledky sme hrdí. Veríme v sile dobre vykonanej práce, výsledky ktorej Vám tu predstavíme. Zvážte Vaše rozhodnutie aj podľa nich, a voľte stabilnú a spoľahlivú silu, ktorá disponuje aj odbornými skúsenosťami.

V záujme komfortného mesta v nových mestských častiach sme investorom kládli podmienku vybudovania bezpečných chodníkov a zelene.

- Developerov sme zaviazali, aby pri výstavbe nových mestských častí vybudovali aj bezpečné chodníky, podľa možností cyklochodníky a vysadili zeleň.

- Cielene sme boli preto v úzkom kontakte so staviteľmi obytných domov a multifunkčných budov.

- V nových obytných štvrtiach sme zriadili detské ihriská, v prvom kole v lokalite Garden Town.

- Presadili sme, že cestnú sieť a verejné osvetlenie v zóne s rodinnými domami prevezme mesto len za stanovených podmienok.

Pokračujeme v práci. Z nášho volebného programu 2022-2026:

Na vonkajších športoviskách na jednotlivých sídliskách inštalujeme nové outdoorové fitness stroje pre všetky vekové kategórie. Pokračujeme v práci. Z nášho volebného programu 2022-2026:

Ako zástancovia prorodinnej a aktívnej mládežníckej politiky sme kládli dôraz na popularizáciu ekologického myslenia.

V mestských materských školách sme dbali na kvalitné podmienky pre najmenších

Hajos Zoltan

- Na radnici sme pravidelne slávnostne privítali našich najmenších spoluobčanov - novorodencov.

- Prevádzkovali sme detské jasle, ktoré boli zmodernizované.

- Podľa požiadaviek rodičov sme v letných mesiacoch prevádzkovali materskú školu.

- Pokračovali sme vo výmene povrchu centrálnych detských ihrísk za gumový.

- V Malom Blahove sme vybudovali park oddychu s multifunkčným športovým ihriskom, s vonkajšími fitness-prvkami a moderné detské ihrisko.

- V mestských školách a našich ostatných zariadeniach sme podporovali lepšiu informovanosť o zdravom životnom prostredí, ako aj osvetu o bezpečnosti dopravy.

Pokračujeme v práci. Z nášho volebného programu 2022-2026:

Rodičia detí predškolského a školského veku budú oslobodení od platby príspevku na režijné náklady v školskom stravovaní.

Popularizácii zdravého lokalpatriotizmu napomáhali aj nami organizované podujatia na zachovanie našich tradícií.

V mestských školských zariadeniach sme kládli dôraz na vytvorenie podmienok, ktoré zodpovedajú 21. storočiu. 

koncert

- Pre mladú generáciu sme vydávali publikácie o histórii mesta, oficiálnymi pamätnými dňami mesta sme si každoročne pripomínali dôležité medzníky a osobnosti mesta. Prispeli sme tým k zachovaniu tradícií a k prehĺbeniu pocitu lokalpatriotizmu. Každoročne sme dôstojne oslávili naše významné historické výročia.

- Slávnostným odhalením sochy Károlya Szladitsa sme vzdali hold uznávanému právnikovi a rodákovi mesta.

- Z mestského rozpočtu sme pravidelne poskytovali dotácie na organizáciu tradičných kultúrnych a športových podujatí, vrátane Dní Sv. Juraja, vínneho festivalu MUNDUS, Podunajskej jari, Hudby na nádvorí, Dní Sv. Štefana, Žitoostrovského jarmoku, Vianočných trhov, Žitnoostrovského galopu a najnovšie aj cyklistickej súťaže Tour de Kukkonia.

kostol

- Zabezpečili sme aj plynulú prevádzku mestských materských škôl. Pokračovali sme v rekonštrukcii budov materských škôl, napríklad aj v MŠ na Széchenyiho ulici.

- Vznikom nových centrálnych kuchýň a výdajní jedál sme pokračovali v modernizácii kuchýň a jedální základných a materských škôl, aby naše deti mali zabezpečené kvalitné, výživné a chutné jedlá. Ich hospodárna prevádzka v podmienkach vysokých cien energie bude mať čoraz väčší význam.

- V budove Základnej školy Smetanov háj boli realizované rekonštrukčné práce, predovšetkým zo štátnych zdrojov. Je pripravený aj projekt na obnovu celého objektu.

Pokračujeme v práci. Z nášho volebného programu 2022-2026:

Zo zdrojov EÚ plánujeme úplnú rekonštrukciu budovy základnej školy v Smetanovom háji.

Obyvateľom sme zabezpečili priestory na voľnočasové aktivity na ich sídliskách pre každú generáciu. K tomu smerovala výstavba nových ihrísk a údržba už existujúcich.

- V areáli mestského parku a oddychu sme jeho úplnou rekonštrukciou vytvorili nové moderné spoločenské priestory, s možnosťou organizovania veľkolepých masových podujatí. Obnovené boli aj priľahlé ihriská a pribudol aj nový outdoorový fitness park pre mladšiu i staršiu generáciu za účelom rozšírenia možností ich pohybových aktivít.

- V novej mestskej časti Garden Town sme zriadili nové detské ihrisko, podobne aj na sídlisku Východ, Boriny a na Trhovisku.

- Pokračovali sme vo výmene povrchu športových ihrísk za gumový v ZŠ Gyulu Szabóa a na Jilemnického ulici.

- Starali sme sa o sústavnú údržbu detských ihrísk.

- Transparentným spôsobom sme prostredníctvom mestských dotácií pokračovali vo finančnej podpore činnosti športových klubov a organizácií z rozpočtu mesta.

- Podporovali sme rôzne halové športy a športovcov, ktorí využívajú mestskú športovú halu.

- Dotáciou sme podporovali aj futbalový klub DAC 1904, takisto aj ženský hádzanársky klub DAC.

- V Malom Blahove v priestoroch bývalého futbalového ihriska sme pokračovali vo výstavbe parku oddychu pre tamojších obyvateľov zo zdrojov EÚ a z mestského rozpočtu.

Pokračujeme v práci. Z nášho volebného programu 2022-2026:

V priestoroch bývalej gokartovej dráhy zriadime nový mestský sad, ako oddychový areál na zmysluplné a aktívne využitie voľného času.

Rozšírili sme niektoré prvky sociálneho programu pre našich seniorov, so zreteľom na ich sociálne potreby

- Podľa požiadaviek sme prevádzkovali a rozšírili opatrovateľskú službu pre starších a odkázaných občanov.

- Zabezpečili sme stravovanie dôchodcom za zvýhodnené ceny prostredníctvom centrálnych školských kuchýň.

- Rozšírili sme okruh zvýhodnených seniorov, čo sa týka poplatku za odpad. Dôchodcovia nad 80 rokov sú zbavení tejto povinnosti, automatickú 50-percentnú zľavu dostanú obyvatelia vo veku od 75 do 79, a 20-percentný poplatok platia od 70 do 74 rokov.

- Prevádzkovali sme mestský klub dôchodcov a denný stacionár pre mentálne postihnutých ako súčasť Centra sociálnych služieb.

- Dôchodcom a žiakom, držiteľom Vernostnej karty sme garantovali bezplatné cestovanie mestskou hromadnou dopravou.

- Fungoval aj osvedčený program palivového dreva na zabezpečenie kuriva pre rodiny v núdzovej situácii.

- Prevádzkovali sme Centrum rómskej komunity na Kračanskej ceste, zriadenej zo zdrojov EÚ.

- Naďalej sme zamestnávali ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou pri prevádzke bezpečnostného kamerového systému.

- Po celý rok sme prevádzkovali a oficiálne dali zaregistrovať útulok pre bezdomovcov, čím sme zamedzili tomu, aby žili systematicky na verejných priestranstvách mesta.

Pokračujeme v práci. Z nášho volebného programu 2022-2026:

Chceme odštartovať aj za pomoci Trnavskej župy prevádzkovanie sociálneho taxíka pre zdravotne postihnutých občanov, ako aj dovoz objednanej stravy pre immobilných seniorov až domov.

V rámci rozvoja mesta mimoriadny dôraz sme kládli na vytvorenie podmienok pre bezpečnú dopravu. Obnovili sme cestné komunikácie v správe mesta, vrátane frekventovaného úseku železničnej cesty. Z mnohých mestských častí sme vykázali kamióny.

Maloblahovský kruhový objazd prispel k plynulosti premávky a zvýšil jej bezpečnosť.

V Thermalparku sme realizovali viaceré rozvojové investície. Cez leto sme prevádzkovali turistický vláčik.

nova cesta

- Bezpečnosť cestnej premávky je pre nás prvoradá, preto v desiatich uliciach pribudol nový asfaltový povrch: v uliciach Széchenyiho, K. Mikszátha, Vinohradníckej, Lipovej, Železničnej, Hviezdnej ulici, v Brezovej, Agátovej, a Kvetnej, na sídlisku Boriny pri obytných domoch číslo 1381, 1382, 1383, 1384, 1528.

- Obnovili sme chodníky v uliciach: L. Amadého, Gy. Szabóa, na Bratislavskej ceste, Széchenyiho ulici, v uliciach K. Mikszátha, Vinohradníckej, Hviezdnej, Brezovej, Kvetnej a na sídlisku Boriny pri obytných domoch číslo 1381, 1382, 1383, 1384 a 1528.

- Prepojením dopravných tepien smerom na Veľké Dvorníky, Ohrady a Komárno prostredníctvom obchádzkovej cesty Jána Pavla II. sa podstatne znížil počet kamiónov v meste.

- Nové mestské časti sme zapojili do mestskej verejnej dopravnej siete.

- V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom sme vybudovali kruhový objazd na križovatke Veľkoblahovskej cesty, Záhradníckej a Czibókovej ulice.

- Na Hlavnej ulici sme zriadili svetelnú signalizáciu.

- Pri obnove chodníkov sme dbali na ich bezbariérovosť.

- Pripravujeme výstavbu cestnej komunikácie, ktorá zabezpečí prepojenie Malodvorníckej cesty so sídliskom Sever II.

- Začali sme rekonštrukciu Vámbéryho námestia a to obnovou arkád, opravou strechy a modernizáciou osvetlenia.

- Rozvoj Thermalparku ako hlavného magnetu cestovného ruchu bol pre nás kľúčový, preto sme zo zdrojov EU vytvorili promenádu pri jazere, ktoré je vhodné už aj na kúpanie a vodné športy. Turistickým vláčikom sme prepojili termálne kúpalisko s centrom mesta.

- Pre lepšiu orientáciu turistov sme na historických a verejných budovách mesta umiestnili viacjazyčné informačné tabule.

Pokračujeme v práci. Z nášho volebného programu 2022-2026:

Pri autobusovej a železničnej stanici na križovatke Bratislavskej cesty, Jesenského a Železničnej ulici plánujeme výstavbu novej križovatky pre zabezpečenie plynulosti a bezpečnosti premávky.

Verejnú bezpečnosť sme zvýšili pešími policajnými hliadkami.

Na mestský kamerový bezpečnostný systém sme napojili ďalšie mestské objekty a priestranstvá.

- V záujme zvýšenia verejnej bezpečnosti sme rozšírili počet hliadkujúcich peších mestských policajtov.

- Bezpečnostný kamerový systém sme rozšírili aj na dvory škôl a materských škôl, takisto aj na športové zariadenia.

- Za účelom ochrany majetku sme nepretržite prevádzkovali centrálny bezpečnostný pult, čím zabezpečíme aj pracovnú príležitosť pre handikapovaných občanov.

- Prevádzkovali sme nonstop nocľaháreň pre bezdomovcov, tým sme zamedzili, aby sa trvale zdržiavali na verejných priestranstvách.

- Bola nadviazaná užšia spolupráca so štátnou políciou.

kamerovy system

Pokračujeme v práci. Z nášho volebného programu 2022-2026:

Verejné osvetlenie plánujeme rozšíriť aj v uliciach Letištná, smerom na Garden Town, ako aj pozdĺž cesty, ktorá má spájať Malodvornícku a Športovú ulicu.

Pre obyvateľov sme rozšírili možnosti elektronickej komunikácie v daľších oblastiach. Aj v čase pandémie sme im zabezpečili kontakt s mestským úradom.

Garantovali sme dvojjazyčnú komunikáciu v každodennom úradnom styku, aj prostredníctvom dvojjazyčných formulárov

- Rozšírili sme našim občanom v ďalších oblastiach možnosti moderného a komfortného vybavovania úradných záležitostí elektronickou formou.

- Na mestskom úrade sme dôsledne uplatňovali princíp dvojjazyčnosti v zmysle jazykového zákona o používaní jazyka menšín v úradnom styku.

- S občanmi sme komunikovali aj cez webovú stránku mesta, kde sme poskytovali čerstvé informácie. Tu boli prístupné aj dvojjazyčné formuláre.

- Prostredníctvom aplikácie SmartPhone sme informovali občanov o aktualitách v našom meste. Cez aplikáciu obyvatelia mohli nahlásiť aj poruchy.

- Pre dobrú informovanosť obyvateľov sme zabezpečili živé vysielanie zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

- Primátor pokračoval v osvedčenej praxi pravidelných stránkových hodín pre občanov.

- V roku 2021 sme nadviazali družobné styky s mestom Győr. Užšie kontakty medzi našimi mestami umožnia aj spoločné podávanie EU-projektov

Pokračujeme v práci. Z nášho volebného programu 2022-2026:

V mestskej časti Mliečany počítame s výstavbou novej kanalizácie zo zdrojov EÚ alebo zo štátneho rozpočtu.

Pre zmiernenie problémov v parkovaní sme na sídliskach zaviedli rezidentné parkovanie na základe dobrých skúseností iných miest.

Po celom meste sme zriadili 200 nových parkovacích miest.

Cez víkendy a sviatky sme zaviedli bezplatné parkovanie v celom meste.

- Rodičom sme umožnili bezplatné parkovanie pri mestských materských školách v ranných a popoludňajších hodinách.

- V zóne s dopravným obmedzením sme naďalej garantovali bezplatné parkovanie obyvateľov.

- Držitelia mestskej Vernostnej karty ako aj právnické osoby podnikajúce na území mesta Dunajská Streda mali naďalej možnosť zakúpenia parkovacej karty so zľavou.

Pokračujeme v práci. Z nášho volebného programu 2022-2026:

Rozšírime vozový park mestských autobusov o dve ďalšie, ktoré budú ekologickejšie na elektrický pohon, aj za účelom zníženia počtu áut cez deň v meste.

Zdravé životné prostredie a jeho ochrana boli v centre našej pozornosti.

Zahájili sme cieľavedomý program výsadby natívnych stromov aj na dvoroch našich inštitúcií. 

Zriadili sme dávnejšie urgovaný zberný dvor.

Zabezpečili sme hnedé kontajnery a odvážali bioodpad aj od rodinných domov.

- Choré, prestarnuté a bútľavé okrasné stromy sme postupne nahrádzali sadenicami, ktoré sú natívne a nespôsobujú alergie.

- Vysádzali sme novú zeleň aj na dvoroch základných a materských škôl.

- Zabezpečili sme nepretržitú údržbu verejnej zelene v meste.

- Pozdĺž cestnej komunikácie na Hlavnej ulici sme umiestnili stromčeky vo veľkých kontajneroch na zmiernenie negatívnych dopadov betónových plôch.

- Popularizovali sme každodennú prax separovania odpadu a jej výhody.

- Začali sme zriaďovať oplotené výbehy pre psov. Pre majiteľov psov sme po zaplatení dane za psa zabezpečili bezplatné čipovanie.

- Rozšírili sme program odvozu záhradného odpadu, papierového a PET-odpadu od rodinných domov.

- Pre občanov mesta s trvalým pobytom bol zabezpečený bezplatný odvoz stavebného odpadu v objeme do 500 kg na základe ich oznámenia.

deti sadia rastliny

Pokračujeme v práci. Z nášho volebného programu 2022-2026:

V mestských častiach s rodinnými domami plánujeme zaviesť zber triedeného komunálneho odpadu v modrých kontajneroch a papierového odpadu v žltých.

Výsledky hovoria samy za seba

park

kruhovy objazd

Thermalpark

nove parkoviska

ihrisko

ludia v miestnosti