Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

Poslanec mestského zastupiteľstva vzbudzuje emócie

V týchto dňoch sa objavili v Dunajskej Strede letáky Vendelína Benkóczkiho, poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý kandiduje za poslanca NR SR v predčasných parlamentných voľbách za politickú stranu MOST – HÍD. Začal zbierať podpisy za zníženie výšky parkovného v Dunajskej Strede.

Kandidát na poslanca NR SR poukazuje v letáku na údajnú skutočnosť, že v zmluve uzavretej medzi mestom a družstvom zabezpečujúcim prevádzkovanie parkovacieho systému je uvedená výška parkovného v sume 0,15 € za hodinu, a nie 0,50 €, v ktorej výške družstvo v súčasnosti vyberá parkovné za hodinu parkovania. Z tohto dôvodu začal zbierať podpisy, aby samospráva, ktorej je aj sám členom, zmenila výšku parkovného v našom meste.

Snaha pána poslanca urobiť v tejto veci v prospech Dunajskostredčanov je účelové a vzbudzuje zbytočné emócie.

Tvrdenia poslanca na letáku sa nezakladajú na pravde, pretože v zmluve uzavretej medzi mestom a parkovacím družstvom, ktorá bola podpísaná s víťazom verejnej obchodnej súťaže, nie je uvedená výška parkovného.

Výška parkovného sa nachádza v Parkovacom poriadku, ktorý schválila Mestská rada v roku 2009.

Pre úplnosť potrebujem uviesť, že parkovné vo výške 0,50 € schválilo dňa 16. decembra 2008 mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda svojim uznesením č. 242, kedy dvojtarifné parkovné (I. 20,- Sk, II. 10,- Sk) zastupiteľstvo zmenilo na jednotarifné vo výške 15,- Sk. V nadväznosti na  zavedenie Eura na Slovensku od 1. januára 2009 parkovné sa určilo výške 50 Eurocentov.

Klamlivé je aj jeho tvrdenie o tom, že by som ako primátor mesta kývol na túto vec, touto záležitosťou sme sa dňa 14. júna 2011 zaoberali na Mestskej rade.
Pán poslanec zabudol povedať občanom, že trestné konanie začaté na jeho podnet bolo orgánmi činnými v trestnom konaní už v októbri 2011 zastavené, keďže sa nepreukázalo, že by vyberanie parkovného vo výške 50 Euroventov za jednu hodinu parkovania parkovacím družstvom na území mesta Dunajská Streda bolo protiprávne.

Takýmto spôsobom chce pán poslanec získať preferencie v predčasných parlamentných voľbách?


Chcel by som pripomenúť nielen jemu, ale aj ďalším trom kandidujúcim za poslanca NR SR za politickú stranu MOST – HÍD v parlamentných voľbách v roku 2012, aby nepresviedčali Dunajskostredčanov  o tom, že by sa slovenský parlament zaoberal Hlavnou ulicou v Dunajskej Strede a problematikou parkovania v našom meste!