Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

Blog

Dopis od primátora 11. novembra 2014.

Vážená pani! Vážený pán! Vážení spoluobčania! Milí voliči! Prežívame posledné dni šiesteho volebného obdobia od nežnej revolúcie, je teda potrebné zrekapitulovať vykonanú prácu a zhrnúť dosiahnuté výsledky uplynulého obdobia. Je pre nás potešením, že v tomto štvorročnom cykle sme prežívali naozaj krásne a úspešné chvíle, napríklad pri podpísaní dohody o partnerskej spolupráci s ukrajinským mestom Beregovo, alebo s tureckým mestom Dalaman, od ktorého očakávame ďalšie možnosti získania finančných prostriedkov zo zdrojov Európskej únie. Žiaľ, na druhej strane boli aj ťažké obdobia, keď sme

Prečo je dobré byť primátorom?

Primátorom sa človek nestáva zo dňa na deň. Potrebuje k tomu určitý druh empatie voči ľuďom, pričom je tak isto dôležité, aby bol trpezlivý. Ďalej je nevyhnutné, najmä v prípade okresného mesta, aby bol odborne pripravený. Musí mať však jemný cit k tomu, aby v každom človeku zbadal to dobré, videl ušľachtilosť duše. Funkciu primátora musí vykonávať s náležitou pokorou a pri vykonávaní svojej práce musí byť obozretný, rozvážny ale aj rozhodný. V roku 2009, keď som sa rozhodol, že z hospodárskej sféry prejdem do sféry verejnej správy a prijmem post vedenia môjho mesta, Dunajskej Stredy, som

Česť svedomito odvedenej práci

Kto obháji našu doterajšiu prácu, našu česť? Čoskoro sa i oficiálne začne predvolebná kampaň. V tomto období sa vo zvýšenej miere vyostria protiklady a konflikty uplynulých štyroch rokov. Stáva sa to i vo vnútri politických strán. Kandidáti na poslancov i primátorov už začali prostredníctvom osobných kontaktov a cez médiá vyvíjať činnosť, od ktorej očakávajú získanie dôvery voličov. V našom prípade od občanov, voličov Dunajskej Stredy. Tí kandidáti, ktorí doteraz neboli členmi mestského zastupiteľstva, sú v lepšej pozícii vzhľadom na to, že nie sú zodpovední za diania v predchádzajúcom

Poslanec mestského zastupiteľstva vzbudzuje emócie

V týchto dňoch sa objavili v Dunajskej Strede letáky Vendelína Benkóczkiho, poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý kandiduje za poslanca NR SR v predčasných parlamentných voľbách za politickú stranu MOST – HÍD. Začal zbierať podpisy za zníženie výšky parkovného v Dunajskej Strede. Kandidát na poslanca NR SR poukazuje v letáku na údajnú skutočnosť, že v zmluve uzavretej medzi mestom a družstvom zabezpečujúcim prevádzkovanie parkovacieho systému je uvedená výška parkovného v sume 0,15 € za hodinu, a nie 0,50 €, v ktorej výške družstvo v súčasnosti vyberá parkovné za hodinu parkovania. Z tohto

Zabezpečiť fungovanie samosprávy mesta Dunajská Streda

Mestské zastupiteľstvo Dunajská Streda na svojom zasadnutí, konanom dňa 13. decembra 2011 neschválilo Všeobecne záväzné nariadenie o zmene dani z nehnuteľností, ktoré by malo nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2012. Zvýšiť daň z nehnuteľností odôvodnili skutočnosti, že v budúcom roku dôjde k zníženiu príjmov mesta cca o 700.000 Eur z dôvodu výpadku v oblasti podielových daní zo štátneho rozpočtu, ako aj zníženiu normatívu za školopovinné deti zo štátneho rozpočtu. Zvýšenie dane z nehnuteľností by sa mali zaťažiť energetické firmy vo väčšej miere, v menšej miere obyvateľov Dunajskej Stredy

Zmeny na čele dunajskostredského termálneho kúpaliska

Dňa 2. decembra 2011 zúčastnil som sa ako štatutárny zástupca mesta Dunajská Streda – jediného akcionára spoločnosti THERMALPARK DS, a.s. riadneho valného zhromaždenia, na ktorom došlo k schváleniu Výročnej správy spoločnosti za rok 2010, ako aj Súvahy a Výkazu ziskov a strát ku dňu 31.12.2010. Na základe skutočnosti, že predstavenstvo akciovej spoločnosti zostavilo Súvahu a Výkazu ziskov a strát spoločnosti za minulý rok až 4. augusta 2011 napriek termínu do 30. júna 2011, ako aj z dôvodu, že predstavenstvo spoločnosti nedokázalo v období od mája do októbra 2011 odvrátiť exekúciu, ktorá