Čo som dosiahol: DÔVERA PREMENENÁ NA VÝSLEDKY

Sumár práce Mestskej organizácie Strany maďarskej komunity v samospráve Dunajskej Stredy v období 2014 - 2018

ÚSPECH SMK: NAŠE MESTO DRŽALO KROK S RÝCHLYM TEMPOM ROZVOJA

Dunajská Streda je náš spoločný domov, ba viac ako iba to. Názov nášho programu spred štyroch rokov znel: NÁŠ SPOLOČNÝ SILNÝ HRAD. Je to pevná bašta poskytujúca ochranu, kam sa vždy radi vrátime znova si dobiť energiu. Naše milované mesto, ako sa patrí na skutočných lokálpatriotov, nielen chránime, ale vždy sme sa poctivo starali aj o to, aby napredovalo a držalo krok so závratným tempom rozvoja.

Aj vďaka tejto neúnavnej pozornosti sa Dunajská Streda vydala na novú cestu rozvoja a na konci druhého desaťročia 21. storočia sa zmenilo na moderné mesto. Zmenil sa zároveň aj náš každodenný, všedný život. Denne sme svedkami toho, že tunajší život sa stal komfortnejším. Zmeny a pokrok majú, samozrejme, svoju cenu. Stavby, investície menia náš život k lepšiemu, ale zároveň prinášajú aj dočasné nepríjemnosti. Keď sa však dokončia, všetci si spoločne môžeme užívať ich ovocie. Krajšie detské ihriská, vynovené ulice, či hoci len maličkosti, ako pelargónie na stĺpoch verejného osvetlenia, či kvitnúce záhony kvetov, všetko to robí Dunajskú Stredu krajšou.

Pred štyrmi rokmi 25 kandidátov Strany maďarskej komunity predstavilo svoj program, ktorý obsahoval to všetko, čo umožnilo dosiahnutie horeuvedených cieľov.

Sme toho názoru, že sa nemáme za čo hanbiť. Uplynulé obdobie dokazuje, že naše plány neboli len zvučnými sľubmi. Vytýčené predsavzatia sa nám väčšinou podarilo splniť. Patrí za to vďaka všetkým v meste, ktorí priložili ruky k dielu. Nezametáme pod koberec ani to, že nie všetko sa nám podarilo bezo zvyšku splniť, či to, že konečný výsledok nebol vždy taký, aký sme pôvodne chceli dosiahnuť. Pomer splnených plánov a prípadných chýb je však jednoznačne pozitívny.

Výsledky štvorročného obdobia hovoria samy za seba. Mohli sa stať realitou vďaka tomu, že nás voliči pred 4 rokmi poctili svojou dôverou a rozhodli, že poslanci reprezentujúci SMK budú v mestskom zastupiteľstve rozhodujúcou silou. Za úspechom stojí aj to, že v mestskom zastupiteľstve bolo menej šarvátok a politikárčenia.

Podľa nášho názoru sa patrí, aby sme skladali účty za štvorročné obdobie a poskytli stručný sumár našej vykonanej práci.

 

1. INFORMATIZÁCIA VYBAVOVANIA VECÍ NA MESTSKOM ÚRADE S DÔRAZOM NA DVOJJAZYČNÚ KOMUNIKÁCIU S OBČANMI

Od roku 2015 boli urobené dôležité kroky na čo najskoršie zabezpečenie poskytovania širokého spektra elektronických služieb. Pružnejším sa stal aj styk s mestskými inštitúciami, keďže sme aj tieto zapojili do centrálneho informačného systému. Zákon o jazyku národnostných menšín má naďalej dôležitú úlohu pri vybavovaní záležitostí na mestskom úrade. Na návrh poslanca za SMK sa zriadila odborná komisia, ktorá dohliada na používanie maďarského jazyka ako jazyka národnostnej menšiny.

- Od roku 2017 je text daňových rozhodnutí aj v maďarskom jazyku. Pokladňa mestského úradu je doplnená čítačkou QR kódov.
- Webová stránka mesta, ktorá sa v roku 2014 vynovila, poskytuje denne aktuálne informácie a možnosť stiahnutia si dvojjazyčných formulárov. Mestské médiá pravidelne informujú o práci samosprávy. Zabezpečili sme živé vysielanie a zasadnutiach mestského zastupiteľstva.
- Občania majú možnosť rýchleho oznámenia poruchy prostredníctvom aplikácie pre SmartPhone telefóny.
- Primátor si každú prvú stredu mesiaca v rámci svojho stránkového dňa vypočuje podnety a sťažnosti občanov. Za štyri roky venoval stránkovým hodinám 800 h času.
- Nový integrovaný centrálny informačný systém zabezpečuje nepretržité spojenie mestského úradu s mestskými inštitúciami.
- Do centrálneho informačného systému sme zapojili aj naše rozpočtové organizácie. Toto zjednodušuje povinné zverejňovanie faktúr, zmlúv a objednávok, tiež sústavné sledovanie plnenia rozpočtu.
- V roku 2018 sme informačný systém mestského úradu prepojili so systémom NASEsom. Tento predstavuje základ elektronickej komunikácie medzi občanmi a štátnymi orgánmi v rámci e-Governmentu.


 

2. VERNOSTNÁ KARTA V SLUŽBÁCH OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV

Prostredníctvom Vernostnej karty sme v uplynulých 4 rokoch zabezpečovali viac zliav pre prevažnú väčšinu Dunajskostredčanov s trvalým pobytom v meste. Mestský úrad vydal zatiaľ 18 116 Vernostných kariet. Karta vznikla v duchu lokálpatriotizmu a tento zámer bude sledovať aj v budúcnosti. Tých, ktorí sa do nášho mesta prisťahujú, by sme týmto chceli povzbudiť, aby sa prihlásili k trvalému pobytu.

- Zľavy si môže uplatniť ten Dunajskostredčan s trvalým pobytom v meste, ktorý si poctivo platí dane a nemá voči mestu žiadne podlžnosti.
- Majiteľ Vernostnej karty si mohol uplatniť značnú zľavu v zariadeniach stravovania v základných či materských školách, ďalej má zľavnený vstup na termálne kúpalisko, na mestskú ľadovú plochu, či zľavnený lístok na mestský autobus.
- Fyzické a právnické osoby majú zľavu z parkovného.
- Program Vernostnej karty sa od februára 2012 rozšíril aj na malé predajne. Momentálne akceptuje Vernostné karty 46 predajní, v ktorých majiteľom tejto karty poskytujú 5-10 percentnú zľavu.
- Zrušili sme poplatok za odvoz odpadu pre záhradkárov.
- Výška dane z nehnuteľnosti zostala nezmenená. Daň z nehnuteľnosti zdravotných a vzdelávacích inštitúcií sa znížila na úroveň spred dvoch rokov.
- Zberný dvor sa nám nepodarilo sa zrealizovať, predsa sme znížili poplatok obyvateľov za odvoz odpadu o 6 %. Za účelom získania dotácie na zberný dvor sme podali projekt, o ktorom zatiaľ nepadlo rozhodnutie. V areáli budúceho zberného dvora sa ukladá záhradný odpad od rodinných domov. Tu sa na nákladnej váhe váži aj komunálny odpad.

 

3. OPRAVY CIEST A CHODNÍKOV V MESTE

Za účelom zvýšenia bezpečnosti sa v každej mestskej časti zrekonštruovalo viacero ciest a chodníkov. Za uplynulé štyri roky sa obnovili cesty v dĺžke 7345 metrov a 8185 metrov chodníkov. Tieto investície si vyžiadali 2,3 mil. eur.

- V nasledovných uliciach pribudol nový asfaltový povrch na cestných komunikáciách: Rényska, Lesná, Dunajská a Jókaiho, Radničné námestie pri obytnej budove č. 373, Námestie SNP pri obytných budovách č. 191 a 192, Podzáhradná, v Ružovom háji u bytového domu pri Southerme. Ďalej na ulici Kodálya, Generála Svobodu, Jantárovej, Októbrovej, Csigériho a Hornej, na jednom úseku ulice Gyulu Szabóa pri plánovanom maloblahovskom parku voľného času.
- V nasledovných uliciach boli opravené chodníky: Októbrová, Kodálya, Jókaiho, Jilemnického pri Jednote, Ružový háj pri materskej škole, na Hornej, pri materskej škole na ulici Józsefa Attilu, Školská, Agátová a Hlavná a od Športovej po Vermesovu vilu. Okrem toho ulice Dunajská, Lesná, na Rybnom trhu pri obytnom bloku č. 330 a 337, na Csigériho a Hviezdoslavovej pri základnej škole.


 

4. V JEDNOTLIVÝCH MESTSKÝCH ČASTIACH PRIBUDLI NOVÉ PARKOVISKÁ A AJ STARÉ BOLI ZREKONŠTRUOVANÉ

Za posledné 4 roky sme na zmiernenie problematiky parkovania zriadili celkovo 224 nových parkovacích miest. Vychádzali sme z požiadaviek občanov, a to v spolupráci s domovými dôverníkmi.

- Zrekonštruované parkoviská: Kukučínova ulica, Námestie priateľstva, Ružový háj, sídlisko Mlyny a na Radničnom námestí.
- Nové parkoviská: Námestie priateľstva, sídlisko Nová Ves a Boriny, na Námestí SNP a v Smetanovom háji, na Veľkoblahovskej ceste, v Ružovom háji a ulici Generála Svobodu a v parku voľného času.
- Boli osadené nové, moderné parkovacie automaty.

 

5. OPATRENIA V PROSPECH BEZPEČNOSTI DOPRAVY A ZNÍŽENIA ŠKODLIVÝCH VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- Vylúčili sme kamiónovú dopravu z centra mesta, konkrétne z Hlavnej ulice, Jesenského, Železničnej a Bratislavskej cesty.
- Za účelom odbremenenia premávky boli vybudované dva úseky obchádzkovej cesty. Tieto prepájajú Malodvornícku cestu a cestu smerom na Ohrady. Popri ceste bol z prostriedkov župy zrealizovaný aj cyklistický pruh.
- V spolupráci s TTSK sme rozšírili okružnú križovatku medzi Hlavnou ulicou a Galantskou cestou o odbočovacie pruhy.
- Na Hlavnej ulici sa vybudoval cyklistický pruh.
- V našom volebnom programe sme pred štyrmi rokmi sľúbili, že na križovatke medzi Veľkoblahovskou cestou, Záhradníckou a Czibókovou ulicou zriadime okružnú križovatku. Kvôli vlečúcemu sa vysporiadaniu pozemkov (ktoré sa nedávno podarilo doriešiť) sa ju nepodarilo zrealizovať. Projekt je hotový, takže v budúcom roku sa začne realizácia kruhového objazdu v spolupráci s Trnavskou župou.

 

6. VEREJNÁ DOPRAVA: SPOPULARIZOVALI SME AUTOBUSOVÚ DOPRAVU, KTORÁ JE EKOLOGICKEJŠIA

Mestská samospráva v spolupráci s dunajskostredskou SAD prevádzkuje dve mestské autobusové linky. V roku 2017 bolo nimi prepravených 140 000 cestujúcich.

- V roku 2018 sme už šiesty rok prevádzkovali aj druhú linku, ktorá premáva aj do Malého Blahova, ňou cestovalo v priemere 7 500 cestujúcich mesačne.
- V roku 2018 sme z mestského rozpočtu miestne autobusové linky podporili sumou vo výške 90 000 eur.
- V lete, počas kúpeľnej sezóny premávala aj linka so zastávkou pri termálnom kúpalisku.

7. VEĽKÉ REKONŠTRUKCIE MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

V mestských materských a základných školách sme venovali veľkú pozornosť popri vysokej úrovni výchovnovzdelávacej práce aj na zabezpečenie moderných podmienok. V súlade s požiadavkami 21. storočia sme prebudovali školskú kuchyňu a jedáleň Základnej školy Gyulu Szabóa.

- Nová centrálna školská kuchyňa je vybavená najmodernejšou kuchynskou technológiou. Naším cieľom je, aby bola deťom podávaná zdravá strava, aby boli kuchyne ekonomické a aby klesli náklady rodičov na stravovanie detí.
- Rekonštrukcia škôl: Zo zdrojov EU budova Základnej školy Gyulu Szabóa bola zateplená, na dvore sa postavilo detské ihrisko. Modernizovali sme spojovaciu chodbu Základnej školy Zoltána Kodálya, bolo inštalované aj nové tepelné čerpadlo. V aule Základnej školy Ármina Vámbéryho boli vymenené okná. Na Základnej škole Smetanov háj bola zrenovovaná časť strešnej konštrukcie, zrekonštruovala sa telocvičňa Základnej školy na Jilemnického ulici. Na úpravu školského dvora dostali 3 základné školy malé traktorové kosačky.
- Modernizácia a rozšírenie kapacity materských škôl: Na budove Materskej školy na Októbrovej ulici sme z vlastných zdrojov vymenili okná a dvere, zrenovoval sa aj jej dvor. Spolu s rodičovským združením sme postavili aj pódium. Boli sme úspešní aj v rámci Programu materských škôl Karpatskej kotliny. Vďaka tomu sme zrealizovali vonkajšiu tepelnú izoláciu budovy, opravu strechy a aj niektoré interiérové úpravy a tiež výmenu kotla za energeticky úspornejší. V štyroch materských školách, na Rybnom trhu, na Námestí SNP, na Námestí priateľstva a Eleka Benedeka bola zrekonštruovaná strecha. V Materskej škole na Námestí priateľstva boli vymenené okná a dvere, zmodernizované sociálne miestnosti. Materská škola na Námestí SNP bola rozšírená o ďalšie triedy. V spolupráci s rodičovským združením sme v Materskej škole na Széchenyiho ulici zrenovovali externý sklad.

 

8. VEĽKÉ INVESTÍCIE DO MESTSKÉHO TERMÁLNEHO KÚPALISKA

Výrazný rozvoj termálneho kúpaliska mal za cieľ prilákať čoraz viac turistov do Dunajskej Stredy, ďalej aby sa tým podporili aj miestni poskytovatelia ubytovania a podnikatelia. Na druhej strane by sme boli radi, keby aj čoraz viac Dunajskostredčanov využilo výhody Vernostnej karty pri návšteve kúpaliska.

- Termálne kúpalisko navštívi ročne viac ako 400 tisíc ľudí a v celoslovenskom meradle je 6. najnavštevovanejším.
- Nová vstupná hala: v roku 2015 sa odovzdala nová vstupná hala poskytujúca väčší komfort. Teraz je viac pokladní a rozšírila sa aj kapacita reštaurácie.
- Väčší saunový svet: od roku 2015 je v prevádzke nový saunový svet so štyrmi rôznymi saunami.
- Zrekonštruovaný hotel s väčšou kapacitou: nový hotel sa zaradil do kategórie trojhviezdičkových, v 47 izbách je teraz ubytovacia kapacita pre 120 hostí.
- Bezhotovostné platenie: v roku 2017 bola zavedená klubová karta. Táto umožní nielen bezhotovostné platenie, ale poskytuje aj zľavy.

 

9. ČISTÉ, USPORIADANÉ MESTO PLNÉ KVETOV

Od roku 2011 zabezpečuje mestská spoločnosť Municipal Real Estate DS, s.r.o. údržbu zelene v meste svojím strojovým parkom. Zamestnáva aj občanov formou verejnoprospešných prác.

- V rámci programu "Za rozkvitnuté mesto" sa v parkoch a kruhových objazdoch vysadilo niekoľko tisíc kvetov, na Hlavnej ulici sa 70 stĺpov verejného osvetlenia skrášlilo popínavými muškátmi. V centre mesta vznikli zakvitnuté pyramídy.
- V Ružovom háji vznikla z iniciatívy nezávislej poslankyne ružová záhrada, ktorej zriadenie podporili aj poslanci SMK.
- Pokračovala výsadba pre región typických stromov nespôsobujúcich alergie namiesto chorých, hnilých a stromov spôsobujúcich alergické reakcie. Na sídliskách bolo v rámci programu Strom za strom vysadených mnoho nových stromov.
- V mestských materských školách pokračuje obnova školských dvorov a zelene.

 

10. MOŽNOSŤ SEPARÁCIE ODPADU

Samospráva začala v roku 2016 pravidelný odvoz zeleného odpadu z častí mesta s rodinnými domami. Od roku 2018 sa začal aj zber plastov za účelom zníženia objemu komunálneho odpadu a zvýšenia druhotného spracovania plastov.

- Od augusta toho roku sa na sídliskách i od rodinných domov začal namiesto dvojtýždňového cyklu odvážať papierový odpad v týždenných intervaloch. Aj odvoz skla je častejší, deje sa v trojtýždňových intervaloch.
- Mestská spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o. zabezpečuje vo svojom sídle na Bratislavskej ceste pre obyvateľov zber drobného stavebného odpadu a veľkorozmerného odpadu ako je napríklad nábytok, do dvoch kontajnerov.
- Na základe požiadavky občanov sme na Radničnom námestí odstránili stojisko odpadových nádob, nahradili sme ho 1100 litrovým betónovým kontajnerom s oceľovým uzáverom. Od tohto riešenia očakávame, že sa ľahšie bude udržiavať čistota okolia kontajnera a zabráni sa vyberaniu a rozhadzovaniu smetí.
- Zberný dvor sa zatiaľ nepodarilo zrealizovať, podali sme projekt na získanie dotácie z EÚ, avšak do dnešného dňa nepadlo rozhodnutie. Vyriešili sme však váženie komunálneho odpadu prostredníctvom novej nákladnej váhy.

11. ROZŠÍRENÝM KAMEROVÝM SYSTÉMOM ZA ZVÝŠENIE BEZPEČNOSTI

Podarilo sa nám definitívne zlikvidovať smetisko pod nadjazdom na Gabčíkovskej ceste a vyriešiť tamojšiu neúprosnú situáciu spôsobenú neprispôsobivými občanmi. Týmto sa výrazne zvýšila bezpečnosť v okolitých uliciach, čo bola oprávnenou požiadavkou občanov, žijúcich v okolitých uliciach.

- Na verejných priestranstvách mesta sme rozšírili kamerový systém. Všetky exteriérové kamery sme vymenili za digitálne, ktoré robia zábery s vyšším rozlíšením, a to aj v noci. Pridali sme ďalšie priestranstvá, ktoré sú chránené kamerovým systémom. Ide napríklad o park pri železničnej stanici, detské ihrisko Golf, ružová záhrada, park za OC MAX a tiež ďalšia časť Korza Bélu Bartóka.
- Vybudovali sme novú monitorovaciu miestnosť na Mestskej polícii a zabezpečili sme moderný nahrávací systém, kde možno sledovať prenos obrazu 42 externých kamier.
- Priebežne sme rozširovali optickú sieť, na ktorú je napojený aj bezpečnostný kamerový systém. Od roku 2017 sú všetky naše organizácie, školy, škôlky a mestské inštitúcie napojené na tento systém.

 

12. KULTÚRA, UCHOVÁVANIE TRADÍCIÍ, POUŽÍVANIE MATERINSKÉHO JAZYKA

Náš cieľ v uplynulých štyroch rokoch bol jednoznačný: zachovanie maďarskej kultúry a vzdelávania v maďarskom jazyku, ochrana používania materinského jazyka vo všetkých oblastiach verejného života. Za týmto účelom sme organizovali významné kultúrne podujatia posilňujúce vedomie spolupatričnosti. Pre zachovanie národnej identity zohráva významnú úlohu udržiavanie tradície národných sviatkov. Preto na základe iniciatívy poslancov SMK sa v roku 2012 prijalo rozhodnutie, podľa ktorého si každoročne budeme pripomínať významné dni mesta.

- Odvtedy podporujeme ako významné mestské podujatia okrem iného aj Deň maďarskej kultúry, Dni Vámbéryho, Dunajskostredské hudobné slávnosti, Dni svätého Juraja, festival vína MUN-DUS, Maďarský majáles, Mestský deň detí, Podunajská jar, Hudba na nádvorí, Dni svätého Štefana, Žitnoostrovský jarmok a Harmonikový festival.
- Na námestí pred MsKS sme počnúc rokom 2011 oživili tradíciu zapálenia adventnej sviečky v deň otvorenia vianočných trhov.
- Dunajská Streda bola v tomto roku už po štvrtý raz organizátorom Žitnoostrovského galopu.
- Kultúrny život mesta obohacujú vystúpenia domácich i maďarských divadiel a pravidelne tu koncertuje filharmonický orchester Győri Filharmonikusok.
- Organizujeme spomienkové slávnosti pri príležitosti významných historických výročí.
- Už ôsmy rok existuje pri mestskom zastupiteľstve jazyková komisia, ktorá sleduje dodržiavanie dvojjazyčnosti v meste. Pre mestské inštitúcie sme prostredníctvom organizácie Pro Civis zabezpečili nálepky s maďarskými nápismi.
- Na viacerých bodoch mesta sme umiestnili orientačné tabule s maďarskými názvami okolitých obcí.
- Pre uchovanie európskej kultúry má dôležitú úlohu spolupráca samosprávy s tradičnými cirkvami, ktoré pre duchovnú silu našej spoločnosti zohrávajú významnú úlohu.
- Podporovali sme a naďalej podporujeme vznik dunajskostredského maďarského kamenného divadla, avšak mesto nemôže byť jeho výlučným zakladateľom a prevádzkovateľom. V tejto záležitosti sme viedli viacero rokovaní.

 

13. RENOVÁCIA ŠPORTOVÝCH AREÁLOV A ŠKOLSKÝCH BEŽECKÝCH DRÁH

V uplynulom volebnom období sme sa snažili zlepšiť možnosti občanov športovať, preto sme modernizovali bežecké dráhy našich základných škôl a tiež mestskú športovú halu. Podporovali sme mestské športové kluby a oddiely.

- Modernizáciou bežeckých dráh základných škôl sa začala renovácia školských športových ihrísk. Na celej ploche bol vybudovaný systém odvádzania vody, potom sa celé ihrisko pokrylo gumenou vrstvou. Modernizované bežecké dráhy sa stali bezpečnejšími a ich mäkký povrch je šetrnejší ku kĺbom bežcov.
- V mestskej športovej hale sme nainštalovali zvukovú technológiu spĺňajúcu požiadavky 21. storočia. Nový upratovací stroj uľahčuje udržiavanie jej čistoty. Samotné ihrisko počas kultúrnych podujatí chránime gumeným kobercom.
- Renovovali sme oplotenie športového ihriska s umelým trávnikom a oplotenie umelej ľadovej plochy sme tiež zmodernizovali.
- Za účelom rozšírenia parku voľného času samospráva zakúpila časť pozemku pri ľadovej ploche, tým budú mať športujúci občania viac priestoru.

 

14. MODERNÉ IHRISKÁ PRE DETI

- Detské ihrisko Golf na Jesenského ulici prešlo úplnou rekonštrukciou, o zábavu detí sa postarajú nové hracie prvky.
- V parku voľného času prešlo detské ihrisko postavené pred 15 rokmi úplnou premenou. Po odstránení kopca vzniklo rozsiahle ihrisko s rôznymi hracími prvkami, napríklad aj lezeckou stenou.
- V maloblahovskom parku voľného času sa v prvom kroku vybudovalo nové detské ihrisko, na sídlisku Sever II sa ako súčasť parku najprv zrenovovalo detské ihrisko.

 

15. MNOHOSTRANNÝ SOCIÁLNY PROGRAM

Ochrannú sociálnu sieť sme rozšírili predovšetkým na dôchodcov a osoby v núdzi, aby si dokázali udržať kvalitu života, medzitým sme mysleli aj na najmenších.

- Zaviedli sme tú prax, že osamelí dôchodcovia a občania dočasne v núdzi sú na základe ich žiadosti oslobodení od platenia poplatku za odvoz smetí. Dôchodcovia mali aj naďalej 50 percentnú zľavu z tohto poplatku.
- V roku 2017, kedy mestské jasle oslavovali 55. výročie svojho vzniku, boli vymenené okná a spravená tepelná izolácia budovy a na dvore boli opravené chodníky. V budove funguje aj kuchyňa zabezpečujúca stravovanie dôchodcov.
- Od roku 2015 funguje za nezmenených podmienok opatrovateľská služba pre dôchodcov a odkázaných občanov. Zamestnávame v priemere 35-40 opatrovateľov.
- Podporovali sme prevádzku Mestského klubu dôchodcov a jeho podujatia. Na budove sme vymenili okná a dvere, na terase sme zriadili pergolu kvôli zabezpečeniu tieňa. Spevácky zbor klubu dostal nové blúzky.
- Pre potreby rodín v núdzi sme zaviedli program palivového dreva, čím sme im prispievali k zníženiu nákladov na kúrenie.
- Údržbu bytov s nižším štandardom na Kračanskej ceste naďalej zabezpečuje mestská spoločnosť Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.
- V meste sme zriadili mestskú charitatívnu organizáciu v spolupráci s Trnavskou arcidiecéznou charitou a miestnou katolíckou cirkvou pre pomoc odkázaným.
- Na zriadenie komunitného centra sme boli úspešnými žiadateľmi o nenávratnú dotáciu zo zdrojov EÚ. Kvôli zdĺhavému administratívnemu procesu sa však stavebné práce na Kračanskej ceste ešte nezačali.
- Na financovanie rekonštrukcie domovov dôchodcov neboli vyhlásené žiadne nové výzvy. Naša žiadosť o dotáciu podaná ešte v minulom volebnom období nebola s odvolaním sa na nedostatok finančných prostriedkov schválená, a preto sa plánovaná rekonštrukcia ešte nezačala.
- V uplynulých 4 rokoch sme v budove ŽSR prevádzkovali ubytovňu bezdomovcov, ktorá je registrovanou sociálnou inštitúciou. Ľudia bez strechy nad hlavou sa v nej už môžu zdržiavať aj počas dňa, nielen v noci. Spoločne s katolíckou charitou a dobrovoľníkmi sme zabezpečili stravovanie bezdomovcov a pomáhali sme im aj v zapojení sa do verejnoprospešných prác.


 

16. ZMODERNIZOVALI A ROZŠÍRILI SME CINTORÍNY

Starali sme sa o pravidelnú údržbu troch mestských cintorínov, aby sme pre občanov zabezpečili dôstojné podmienky na pamiatku ich zosnulých.

- Z rozpočtu mesta sme zo sumy vo výške takmer 480 tisíc eur zrekonštruovali v cintoríne na Malodvorníckej ceste dom smútku, ktorý prešiel celkovou prestavbou interiéru aj exteriéru. Budova dostala novú fasádu, vymenili sme okná a dvere a zabezpečili sme aj obnovu jej technického zariadenia. Zrenovoval sa aj interiérový nábytok.
- Za súčasným vojenským cintorínom sme o 6000 štvorcových metrov rozšírili jednohektárový maloblahovský cintorín. V dôsledku toho sa tu môže vytvoriť 600 nových hrobových miest. Novú plochu sme oplotili a začala sa výstavba chodníka. V ďalšom kroku sa pri hlavnom chodníku vysadí stromoradie. Popri Veľkoblahovskej ceste sa stavia nový múr, v ktorom budú schránky na urny.
- Aj chodník vedúci k cintorínu v Mliečanoch bude osadený stĺpmi verejného osvetlenia.Obdobie rokov 2014-2018 uplynulo v znamení práce. V predchádzajúcich voľbách dostali kandidáti SMK vďaka Vašim hlasom silný mandát, my sme sa zas snažili za Vašu dôveru a podporu odvďačiť. Po predchádzajúcom uťahovaní opaskov v dôsledku hospodárskej krízy v uplynulých štyroch rokoch sme mohli vďaka hospodárskemu rozmachu dosiahnuť v Dunajskej Strede znova pozitívne výsledky. Tvrdo sme pracovali, aby sme rozvíjali infraštruktúru mesta, oživili cestovný ruch, zabezpečili vhodné podmienky pre naše vzdelávacie a sociálne inštitúcie a popri tom sme sa starali aj o pestrý kultúrny život. Prostredníctvom našich sociálnych programov sme sa snažili pomáhať našim sociálne znevýhodneným spoluobčanom.
Myslíme si, že na naše výsledky môžeme byť právom hrdí.

Na volebné obdobie rokov 2018-2022 sme pripravili pre všetky oblasti náš rozvojový program mesta. Aby sme mohli zrealizovať v ňom uvedené plány, žiadame Vás 10. novembra o Vašu podporu v komunálnych voľbách.

Prosíme, voľte kandidátov na poslancov a primátora strany SMK!