Volebný program 2018-2022

KĽÚČ K MODERNÉMU A KOMFORTNÉMU MESTU

VOLEBNÝ PROGRAM
Mestskej organizácie Strany maďarskej komunity
2018 - 2022

SMK chce obstáť aj v nadchádzajúcich komunálnych voľbách

Doterajšia dôsledná a zodpovedná komunálna politika Mestskej organizácie Strany maďarskej komunity svedčí o tom, že nikdy sme nepreferovali formality a nezodpovedné sľuby. Naopak: kládli sme dôraz na dôkladnú, húževnatú a cieľavedomú prácu.

Nie je tomu inak ani pred blížiacimi sa komunálnymi voľbami 10. novembra. Tím SMK aj tentokrát predkladá fundovaný volebný program, ktorý sa zrodil za pomoci odborníkov a podľa nášho presvedčenia zahŕňa všetky dôležité oblasti rozvoja nášho mesta.

Základnou ideou pri jeho zostavovaní bol program, ktorý vychádza z potrieb Dunajskostredčanov, ktorí tu žijú už desaťročia, ale nezanedbáva ani len nedávno sem nasťahovaných obyvateľov. Naša snaha bola jednoznačná: osloviť každého a nevynechať nikoho. Veríme, že sa nám to podarilo. Môžete sa o tom presvedčiť aj Vy, ak prelistujete túto publikáciu.

Dúfame, že naše dôkladne zvážené reálne plány prijmete pozitívne a budete ich podporovať.

Na prahu nastávajúcich komunálnych volieb upriamime Vašu pozornosť na jedinečnú špecialitu v Dunajskej Strede: viac strán má síce svojich kandidátov, ale iba Strana maďarskej komunity bola schopná odovzdať úplnú kandidátnu listinu, a má svojich nominantov na všetky poslanecké miesta v 21 člennom mestskom zastupiteľstve. Čiže iba my disponujeme s tímom v plnom počte. Je to dôkazom našej sily a širokej podpore SMK nielen medzi našimi členmi, ale aj medzi jej sympatizantami a nestraníkmi. Svedčí o tom aj skutočnosť, že na našej kandidátnej listine je aj 6 kandidátov - nestraníkov.

V nadchádzajúcich komunálnych voľbách chceme opäť obstáť.

Sme presvedčení o tom, že okrem nášho kandidáta na funkciu primátora, JUDr. Zoltána Hájosa, ktorý aj v súčasnosti je na čele mesta, takisto aj 21 našich kandidátov na poslancov má dobrú šancu získať si Vašu priazeň a podporu. Veríme, že v novom, už iba 21-člennom mestskom parlamente budeme opäť dominantnou silou, podobne, ako v roku 2014.

K úplnému obrazu patrí aj to, že niektorí vtedajší nezávislí kandidáti, ktorí sa stali poslancami na kandidátnej listine SMK, neskôr namiesto tímovej práce sa snažili realizovať svoje individuálne a politické ciele.

Predkladáme Vám s úctou náš program na preštudovanie, a zvážte, či zodpovedá Vašim očakávaniam a predstavám.

Veríme, že program SMK Vás presvedčí a podporíte nás v novembrových komunálnych voľbách. Veď náš spoločný cieľ nemôže byť iný, než vybudovanie moderného, občiansky založeného, komfortného a útulného spoločného domova nás všetkých. Takej Dunajskej Stredy, ktorá sa dynamicky rozvíja podľa jasnej predstavy o budúcnosti a na základe premyslenej rozvojovej stratégie.

 

NOVINKY A PRIORITY NÁŠHO PROGRAMU

- Pri verejnom obstarávaní vďaka novelizácii príslušného zákona v budúcnosti budeme môcť preferovať miestnych podnikateľov. 
- Nové mestské časti pripojíme na mestskú verejnú dopravu.
- V záujme zníženia záťaže na životné prostredie a zvýšenia bezpečnosti dopravy úplne vylúčime z centra mesta tranzitnú kamiónovú dopravu.
- Pokračujeme vo výstavbe obchvatu, spojíme Malodvornícku cestu so sídliskom Sever II.
- Zrekonštruujeme Vámbéryho námestie a Námestie Svätého Štefana.
- Cez víkendy a vo sviatky zabezpečíme bezplatné parkovanie na území celého mesta.
- V jednotlivých mestských častiach zriadime fitness parky pre staršiu a mladšiu generáciu.
- Miesto motokáry vybudujeme výbeh pre psov a dopravné ihrisko pre deti.
- Zahájime výstavbu parku oddychu v Malom Blahove.
- Pre starších a odkázaných občanov naďalej prevádzkujeme opatrovateľskú službu a podľa potreby ju rozšírime.
- V Mliečanoch zrekonštruujeme chodník popri Gabčíkovskej ceste.
- V spolupráci s Trnavskou župou postavíme kruhový objazd na križovatke Veľkoblahovskej cesty, Záhradníckej ulice a Czibókovej ulice.
- Pre osamelých dôchodcov zabezpečíme stravovanie prostredníctvom centrálnych školských jedální.
- Zabezpečíme, aby bezdomovci nezneužívali verejné priestranstvá.
- Zavedieme premávku turistického vláčika medzi termálnym kúpaliskom a centrom mesta, aj v prospech malých obchodov a iných prevádzok v centre mesta.

Heslovite uvedené plány sú najdôležitejšími prvkami plánu rozvoja mesta na obdobie rokov 2018-2022 kandidáta na primátora mesta Dunajská Streda za Stranu maďarskej komunity, JUDr. ZOLTÁNA HÁJOSA a jeho 21-členného tímu, ktorý pozostáva z kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva.

Pri zostavení programu sme mali jasne vytýčený cieľ: to, aby si v ňom každý našiel niečo, čo v blízkej budúcnosti považuje za dôležité, dokonca nevyhnutné, aby sa v jeho okolí zrealizovalo. Nech ide o seniorov, či o mladších, ženu či muža, rodinu či jednotlivca, fanúšika športu, alebo kultúry, praobyvateľa, či len nedávno prisťahovaného obyvateľa mesta.

Kto si starostlivo prezrie tento zoznam, dúfame, že si nájde tie plány, ktoré sa týkajú jeho osobne alebo svojej rodiny, či bezprostredného okolia. Sme presvedčení, že v ňom nechýbajú ani rozvojové plány celého mesta.


 

1. KOMFORTNÉ MESTO

- v nových obytných častiach zriadime detské ihriská, v prvom kole v Garden- towne,
- developerom určíme podmienku, aby pri výstavbe nových mestských častí vybudovali aj bezpečné chodníky, podľa možností aj cyklistické chodníky a vysadili zeleň,
- v budúcnosti sa preto budeme snažiť o užší dialóg s investormi, ktorí stavajú obytné domy a multifunkčné budovy,
- cestnú sieť a verejné osvetlenie v mestských častiach s rodinnými domami prevezme mesto len za určitých stanovených podmienok.

2. RODINA A MLÁDEŽ

- plánujeme výstavbu obecných nájomných bytov mladomanželom pre dunajskostredských novorodencov pripravíme slávnostné privítanie na radnici,
- budeme aj naďalej prevádzkovať detské jasle, ktoré zmodernizujeme,
- v letných mesiacoch budeme v súlade s požiadavkami obyvateľov prevádzkovať materskú školu,
- pokračujeme výmenou povrchu centrálnych detských ihrísk za gumený,
- pokračujeme výstavbu parku oddychu v Malom Blahove,
- v našich vzdelávacích zariadeniach podporujeme šírenie informovanosti o zdravom životnom prostredí, ako aj osvetu o bezpečnosti dopravy.

3. ŠKOLSTVO A KULTÚRA

- mladej generácii poskytneme možnosť spoznať históriu mesta, popularizáciou podujatí spojených s pamätnými dňami mesta prispejeme k zachovaniu tradícií, budeme sa snažiť o prehlbenie lokálpatriotizmu,
- zabezpečíme nerušenú prevádzku materských škôl v pôsobnosti samosprávy prostredníctvom Centra školských služieb,
- budeme pokračovať v rekonštrukcii budov materských škôl v pôsobnosti mesta,


- vznikom nových centrálnych kuchýň a výdajňami jedál budeme pokračovať v modernizácii kuchýň a jedální škôl a materských škôl, aby naše deti mali zabezpečené kvalitné, výživné a chutné jedlá; naším cieľom je ďalej efektivita a zníženie príspevku rodičov na školské kuchyne,
- postupne zrekonštruujeme budovu Základnej školy Smetanov háj, predovšetkým zo štátnych zdrojov,
- zrekonštruujeme strechu budovy Základnej školy Ármina Vámbéryho, ďalej plánujeme výmenu okien a dverí, aj vonkajšie zateplenie budovy,
- počítame s rekonštrukciou strechy budovy Základnej školy Zoltána Kodálya,
- počítame s organizáciou nových kultúrnych podujatí, súčasne budeme naďalej podporovať aj tradičné kultúrne a športové podujatia, medzi nimi Dni Sv. Juraja, vínny festival MUN-DUS, Podunajskú jar, cyklistickú súťaž Tour de Kukkónia, Hudbu na nádvorí, Dni Sv. Štefana, Žitnoostrovský jarmok, Vianočné trhy a Žitnoostrovský galop,
- každoročne si dôstojne a slávnostne pripomenieme naše významné historické výročia,
- podporujeme myšlienku založenia kamenného divadla. Zároveň zdôrazňujú, že samospráva mesta nemôže byť výlučným zriaďovateľom a prevádzkovateľom takéhoto divadla.


4. ŠPORT A VOĽNÝ ČAS

- vymeníme povrch športovísk škôl a detských ihrísk za gumený,
- v mestských častiach zriadime fitness parky v exteriéri pre mladšiu i staršiu generáciu za účelom rozšírenia možností ich pohybových aktivít,
- dbáme na priebežnú údržbu detských ihrísk a iných exteriérových prvkov v parku voľného času,
- systémom dotácií naďalej zabezpečíme finančnú podporu činnosti mestských športových klubov a organizácií,
- podporujeme rôzne halové športy a športovcov, ktorí využívajú mestskú športovú halu,
- podporujeme voľnočasové aktivity v mestskom parku voľného času,
- sme za to, aby sa zriadilo nové detské ihrisko v novej mestskej časti Garden town,
- ďalej budeme podporovať futbalový klub DAC,
- v Malom Blahove pokračujeme v zrealizovaní parku voľného času na bývalom futbalovom ihrisku zo zdrojov EÚ, alebo z mestského rozpočtu,
- Na sídlisku Východ vybudujeme podobný voľnočasový park, ako na sídlisku Sever II,
- zrušíme motokárovú dráhu pri Malodvorníckej ceste a v tomto areáli vybudujeme oplotený výbeh pre psov a detské dopravné ihrisko,
- prepojíme Dunajskú Stredu a Veľké Dvorníky cyklistickým chodníkom z prostriedkov župy alebo EÚ.

 

5. SOCIÁLNY PROGRAM

- vzhľadom na to, že v našom meste žije čoraz viac seniorov, zabezpečíme a podľa potreby rozšírime opatrovateľskú službu pre starších a odkázaných občanov,
- zabezpečíme stravovanie osamelých dôchodcov prostredníctvom centrálnych školských kuchýň,
- osamelí dôchodcovia aj naďalej dostanú automatickú 50 percentnú zľavu z poplatku za odvoz odpadu, ktorú sme zaviedli pred 4 rokmi,
- zo zdrojov EÚ zmodernizujeme a rozšírime domovy dôchodcov na ulici Generála Svobodu a na Námestí priateľstva,
- naďalej podporujeme prevádzku mestského klubu dôchodcov a denný stacionár pre mentálne postihnutých budeme aj v budúcnosti prevádzkovať, ako súčasť Centra sociálnych služieb,
- žiakom a dôchodcom, držiteľov Vernostnej karty, aj naďalej garantujeme bezplatné cestovanie mestskou hromadnou dopravou,
- naďalej sa zúčastníme programu verejnoprospešných prác, pracovníkov aktívne zapojíme v rámci týchto aktivít do skrášľovania a čistenia mesta,
- osvedčený program palivového dreva pokračujeme aj v budúcnosti a zabezpečíme kurivo pre rodiny v núdzovej situácii,
- zo zdrojov EÚ vybudujeme a budeme prevádzkovať Centrum rómskej komunity na Kračanskej ceste,
- naďalej zamestnávame ľudí so zníženou pracovnou schopnosťou pri prevádzke bezpečnostného kamerového systému,
- budeme celoročne prevádzkovať oficiálne zaregistrovaný útulok pre bezdomovcov, čím im zabezpečíme ubytovanie nielen na zimné mesiace; týmto chceme tiež zamedziť, aby žili sústavne na verejných priestranstvách mesta, zároveň im poskytneme možnosť zúčastniť sa programu verejnoprospešných prác.

 

6. ROZVOJ MESTA, VÝSTAVBA, CESTOVNÝ RUCH

- z centra mesta úplne vylúčime tranzitnú kamiónovú dopravu, nákladným vozidlám zabezpečíme plynulý prejazd po obchádzkových cestách, zvýšime tým bezpečnosť dopravy,
- nadišla doba na rekonštrukciu Vámbéryho námestia,
- vypíšeme verejnú súťaž aj na obnovu Námestia Sv. Štefana
- budeme pokračovať vo výstavbe cesty obchádzajúcej mesto, čím sa zabezpečí prepojenie Malodvorníckej cesty so sídliskom Sever II,
- spolu s Trnavským samosprávnym krajom vybudujeme kruhový objazd na križovatke Veľkoblahovskej cesty, Záhradníckej a Czibókovej ulice,
- zrekonštruujeme nasledovné ulice v záujme zvýšenia bezpečnosti dopravy: Széchenyiho, Kálmána Mikszátha, Vinohradnícka, Lipová, Železničná a na sídlisku Boriny pri obytných domoch číslo 1381, 1382, 1383, 1384, 1528, Hviezdna ulica, Brezová, Agátová, Kvetná a Orechová ulica a jej prepojenie s Gabčíkovskou cestou,
- s pokračovaním obnovy chodníkov počítame na nasledovných uliciach: L. Amadého, Gyulu Szabóa, Bratislavská cesta, Széchenyiho ulica, Kálmána Mikszátha, Vinohradnícka ulica, Hviezdna, Brezová ulica a na sídlisku Boriny pri obytnom dome číslo 1381, 1382, 1383, 1384, 1528, Kvetná, Orechová, a v Mliečanoch popri Gabčíkovskej ceste.
- považujeme za potrebné prestavbu chodníkov na bezbariérové pri priechodoch,
- mestské časti s novou výstavbou tiež zapojíme do mestskej verejnej dopravnej siete,
- zo zdrojov EÚ počítame v rámci programu "Bicyklom do práce" s vybudovaním cyklistickej trasy od Bratislavskej cesty po Viedenskú cestu a popri nej, od Hlavnej ulice popri Povodskej ceste, ďalej po priemyselný park v Kostolných Kračanoch,
- podporujeme ďalší rozvoj Thermalparku ako jedného z hlavných magnetov cestovného ruchu v meste, tiež vytvorenie vhodných podmienok na usporiadanie športových a kultúrnych podujatí v areály termálneho kúpaliska,
- dbáme na to, aby sme pre orientáciu turistov umiestnili na historických a verejných budovách mesta viacjazyčné informačné tabule,
- považujeme za účelné podporiť prepojenie kúpeľného a športového cestovného ruchu,
- podnikateľov v centre mesta chceme podporovať tým, že prepojíme termálne kúpalisko s centrom mesta turistickým vláčikom,
- pokračujeme s rozširovaním maloblahovského cintorína podľa plánov.

 

7. VEREJNÁ BEZPEČNOSŤ

- s cieľom zvýšenia verejnej bezpečnosti rozšírime rady hliadkujúcich mestských policajtov,
- bezpečnostný kamerový systém rozšírime na verejné priestranstvá, na centrálne detské ihriská, na cintorín a tiež na dvory škôl a materských škôl, takisto aj na športové zariadenia,
- za účelom zabezpečenia spoľahlivej prevádzky verejného osvetlenia vymeníme zastarané elektrické vedenia,
- v súlade s očakávaniami verejnosti podnikneme kroky na zamedzenie zneužívania verejných priestranstiev bezdomovcami, aby sme tým zamedzili obťažovaniu obyvateľov a návštevníkov mesta,
- zabezpečíme efektívnu spoluprácu so štátnou políciou,
- za účelom ochrany majetku naďalej prevádzkujeme centrálny bezpečnostný pult, čím zároveň zabezpečíme pracovnú príležitosť občanom so zníženou pracovnou schopnosťou.

8. VYBAVOVANIE STRÁNOK, KOMUNIKÁCIA S OBČANMI

- zavedením nového informačného systému zabezpečíme našim občanom moderné a komfortné vybavovanie úradných záležitostí elektronickou formou,
- na mestskom úrade dôsledne zabezpečujeme dodržiavanie dvojjazyčnosti, čo garantuje aj jazykový zákon pre používanie jazyka menšín v úradnom styku,
- neustále rozvíjame a obnovujeme webovú stránku mesta, aby sme obyvateľom poskytovali vždy čerstvé informácie, odtiaľ si môžu stiahnuť dvojjazyčné formuláre,
- obyvateľom umožníme prostredníctvom aplikácie SmartPhone ohlásenie poruchy, čím sa otvára príležitosť na spätnú väzbu a poskytnutie informácie o odstránení poruchy,
- primátor mesta pokračuje v osvedčenej praxi stredajších stránkových hodín pre občanov, v prvú stredu mesiaca
- pre rýchlu informovanosť obyvateľov aj v budúcnosti zabezpečujeme živé vysielanie zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

 

9. PARKOVANIE

- cez víkendy a vo sviatky zrušíme povinnosť platenia parkovacieho poplatku na celom území mesta,
- pri mestských materských školách zabezpečíme bezplatné parkovanie pre rodičov v určitom časovom pásme v ranných a popoludňajších hodinách,
- v zóne s dopravným obmedzením naďalej garantujeme bezplatné parkovanie obyvateľov,
- držiteľom mestskej vernostnej karty umožníme zakúpenie parkovacej karty so zľavou, vrátane právnických osôb podnikajúcich na území mesta Dunajská Streda,
- v jednotlivých mestských častiach vybudujeme nové parkovacie miesta na základe dohody s domovými dôverníkmi,
- podporujeme výstavbu parkovacích domov.


10. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, ZDRAVÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

- pokračujeme s nahrádzaním chorých, prestarnutých a bútľavých okrasných stromov sadenicami, ktoré nespôsobujú alergie,
- obnovujeme zelené plochy dvorov škôl a materských škôl,
- zabezpečíme nepretržitú údržbu zelených plôch mesta,
- sme rozhodnutí rozšíriť prax separovania odpadu a propagovania jeho predností medzi obyvateľmi,
- budeme podporovať len také priemyselné investície, ktoré nepoškodzujú naše životné prostredie,
- počítame so zriadením oplotených výbehov pre psov v jednotlivých mestských častiach,
- dunajskostredským majiteľom psov po zaplatení dane za psa zabezpečíme ich bezplatné čipovanie,
- plánujeme oplotený výbeh pre psov a vybudovanie detského dopravného ihriska na Malodvorníckej ulici v priestoroch súčasnej motokárovej dráhy, zrušením ktorej obyvatelia sídliska Sever II. už nebudú zaťažené nadmerným hlukom,
- pokračujeme s programom odvozu záhradného odpadu od rodinných domov,
- občanom mesta s trvalým pobytom zabezpečíme odvoz stavebného odpadu v objeme do 500 kg na základe ich oznámenia.


 

Milí Dunajskostredčania, vážení voliči!

Kandidát Strany maďarskej komunity pre voľby primátora JUDr. Zoltán Hájos a jeho 21-členný tím poslaneckých kanditátov Vám ponúka program, ktorého uskutočnenie je kľúčom k dynamickému rozvoju Dunajskej Stredy. Našim cieľom je, aby sme sa v našom meste všetci cítili doma a v pohode.

Strana maďarskej komunity dokáže so svojim programom zabezpečiť nepretržitý a energický rozvoj. Zárukou je fakt, že za primátorským kandidátom stojí obnovený, no zároveň skúsený početný tím. Strana maďarskej komunity ako jediná ide do volieb s plným počtom poslaneckých kandidátov, čo je nevyhnutnou podmienkou úspešnej činnosti samosprávy a rozvoja.

Voľte kandidátov Strany maďarskej komunity dňa 10. novembra!

SMK má vierohodný a osvedčený tím!