Vytvoriť domov, kde nielen moji spoluobčania, ale aj naši milí hostia a turisti sa budú cítiť vynikajúco. Takto vytvoriť prostredie, ktoré druhých bude príťažlivé a atraktívne, pričom pre nás, obyvateľov Dunajskej Stredy bude tým, na čo budeme môcť byť oprávnene hrdí a bude pre nás samotným domovom.

Volebný program 2022-2026

PROGRAM FUNGUJÚCICH VŠEDNÝCH DNÍ

Volebný program Strany Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny. 2022 –2026

Práve sa končí štvorročné volebné obdobie. Po ňom sa ale hneď začína ďalší štvorročný cyklus, ktorý zrejme bude zaťažený zatiaľ presne nešpecifikovateľnými výzvami a mnohými neistotami. Terajší turbulentný vývoj to jednoznačne potvrdzuje. Isté je iba to, že nás čakajú roky plné nových výziev, úloh, roky plné intenzívnej práce aj v samosprávach.

Sme presvedčení o tom, že náš volebný program na roky 2018 - 2022, ktorého ústrednou myšlienkou bolo vytvorenie moderného a komfortného mesta, sa nám v prevažnej miere podarilo zrealizovať, a to aj napriek pandemickým obmedzeniam. Veríme, že to ocenia aj naši voliči.

Úctivo žiadame ctených voličov, aby si preštudovali náš nový podrobný volebný program. Veríme, že ciele a v ňom obsiahnuté hlavné myšlienky oslovia aj Vás. Ak Vám budú sympatické, veríme, že sa to odrzkadlí aj v nadchádzajúcich sa komunálnych voľbách a Vašej podpore našich kandidátov.

Našimi rozhodnutiami chceme zachovať malomestský charakter Dunajskej Stredy

radnica

kuchyňa

pohľad na ulicu
poh

Alfou a omegou nášho programu je predsavzatie zachovania malomestského charakteru Dunajskej Stredy. Naše budúce rozhodnutia budú v prvom rade podriadené tomuto cieľu. V danom ťažkom období, kedy zrejme budeme zápasiť s nedostatkom zdrojov, budú naše snahy smerovať k tomu, aby sa pokračovalo v modernizácií mesta. Práve z tohto dôvodu, plánujeme obnovu mestských budov realizovať predovšetkým zo zdrojov získaných z fondov Európskej únie. Súčasnú úroveň sociálnych služieb mienime zachovať, a v závislosti od požiadaviek občanov počítame aj s rozširovaním týchto aktivít. Plánujeme tiež ponechať systém dotácií z rozpočtu mesta.

kúpalisko

koncert

 

Z nášho NOVÉHO PROGRAMU Vám dávame do pozornosti niekoľko ZAUJÍMAVOSTÍ a NOVINIEK. Boli inšpirované EKOLOGICKÝM aspektom a pohľadom, ktorého CENTROM JE RODINA.

> Každému zabezpečíme bezplatné cestovanie na linkách mestskej hromadnej dopravy

> Zrušíme doplatky rodičov k režijným výdavkom kuchýň a školských i predškolských zariadení mesta

> Na podporu viacdetných rodín zavedieme preukaz pre veľkopočetné rodiny s deťmi

> Odštartujeme novú sociálnu službu v podobe SOS-taxislužby pre telesne handicapované osoby, ktoré sú odkázané na vozík alebo barle

> Plánujeme revitalizáciu Korza Bélu Bartóka a Námestia sv. Štefana so zakomponovaním využívania dažďovej vody

> V ZŠ Ármina Vámbéryho vyfinancujeme prechod od ústredného kúrenia plynovým kotlom na geotermálnu energiu z fondov EU

> Pokračujeme v inštalácii podzemných kontajnerov s elektromagnetickým uzáverom na zber komunálneho odpadu

> V priestoroch bývalej motokárovej dráhy zriadime detské dopravné ihrisko

> V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom zriadime nový kruhový objazd pri železničnej a autobusovej stanici

> Plánujeme výstavbu nových cyklistických trás na Czibókovej ulici smerom na Florida Villapark, na Povodskej ceste, ako aj smerom na Veľké Dvorníky

> Vďaka členstvu v Združení Karpatskej kotliny, hnutia Zdravé mestá budeme organizovať programy a semináre na prevenciu drogových a iných závislostí

> Zriadime krízové centrum pre jednotlivcov a rodiny, ktoré sa ocitli v beznádejnej životnej situácii

> Pre príslušníkov mestskej polície zaobstaráme telové kamery.

autobus-hydrogen

telocvičňa

namestie

Skúsenosti vedenia mesta sú v krízových situáciach cennejšie ako zlato

Podľa vývoja situácie doma i v zahraničí sa dá predpokladať, že okrem samospráv sa v neustále zhoršujúcej situácii ocitajú aj zamestnanci a rodiny.

Stačí pripomenúť vojnu na Ukrajine, vysokú infláciu, skokový nárast cien energií, citeľný hospodársky úpadok, či zvyšujúcu sa nezamestnanosť.

Najviac znepokojujúcim javom je nemohúcnosť a rozhádanosť súčasnej vlády.

Iba tie mestá a obce sa dokážu vysporiadať s problémami v období obmedzených zdrojov a rozvojových možností, ktoré povedú skúsení primátori, a ktorých zastupiteľstvo bude schopné prijiať adekvátne rozhodnutia – také, ktoré budú v tejto sťaženej situácii ukazovateľom správneho východiska.

radnica
centrum

 

pohľad na bazén

Treba zabezpečiť plynulé fungovanie mesta

Vzhľadom na neustále zhoršujúcu sa hospodársku situáciu v nadchádzajúcom štvorročnom období sa musíme sústrediť predovšetkým na to, aby sme zabezpečili plynulé fungovanie mesta a mestských inštitúcií, aby sme boli schopní zabezpečiť služby žiadané občanmi. Musíme dbať na to, aby sme v mestskom rozpočte vyčlenili zdroje, z ktorých v mimoriadnej situácii dokážeme vykryť zvýšenie cien energií a zvýšenie miezd verejného sektora, ďalej údržbu mestského majetku v období rapídneho nárastu cien, materiálov a služieb.

Práve preto budeme zrejme v nadchádajúcom štvorročnom obdomí môcť pustiť iba rozvojové projekty, v nadchádzajúcom štvorročnom období budeme môcť spustiť iba rozvojové projekty, ktoré sa dajú vyfinancovať zo zdrojov Európskej únie.

mesto

Thermalpark

VYCHÁDZAJÚC UVEDENÝCH ASPEKTOV A Z POŽIADAVIEK OBČANOV PLÁNUJEME REALIZOVAŤ NASLEDUJÚCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY:

Rozvoj mesta:

• Plánujeme revitalizáciu Korza Bélu Bartóka a Námestia svätého Štefana za pomoci výziev na čerpanie prostriedkov z eurofondov, pričom budeme mať na zreteli aj ekologické aspekty a možnosti využitia dažďovej vody, ďalej vytvorenie prírodných konštrukcií, predovšetkým počas letných horúčav na zmiernenie ich následkov.

• V ZŠ Ármina Vámbéryho z fondov EU financujeme prechod od ústredného kúrenia plynovým kotlom na geotermálnu energiu. Projekt je v súčasnosti vo fáze realizácie.

• Z prostriedkov získaných od Európskej únie obnovíme celú budovu Základnej školy na Smetanovom háji, vymeníme okná a dvere, na streche pribudne izolácia a priečelie objektu bude zvonka zateplené. Aj sociálne miestnosti budú obnovené. Projekt je už podaný.

• V záujme dosiahnutia úspor energie pokračujeme aj vo vonkajšom zateplení mestských verejných budov, vrátane výmien okien a dverí. Investície plánujeme vykryť zo zdrojov od Európskej únie.

• Podali sme úspešný projekt na rekonštrukciu materských škôl na Námestí priateľstva a na Rybnom trhu.

• V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom zriadime nový kruhový objazd pri železničnej stanici a autobusovom nádraží na križovatke Jesenského ulice, Bratislavskej cesty a Železničnej ulice pre plynulosť cestnej premávky, ako aj v záujme bezpečnosti chodcov a automobilovej dopravy. Príslušné povolenia sme už získali.

• Na križovatke pri obchodnom dome Tesco a Komárňanskej cesty plánujeme zriadiť kruhový objazd s tým, že aj semafory budú naďalej v prevádzke. Na projekte sa už pracuje.

• Takisto sa pripravuje projektová dokumentácia na zriadenie kruhového objazdu na križovatke ulíc Poľná a Družstevná, aby tu v budúcnosti doprava bola plynulejšia a bezpečnejšia.

• Vybudujeme cyklistickú trasu na Czibókovej ulici; projekt je už vo fáze realizácie. Pokračujeme v zriadení trasy pre cyklistov smerom na Florida Villapark, projekt je v súčasnosti v prípravnej fáze. Plánujeme aj ďalšie cyklistické trasy na Povodskej ceste. Aktuálne prebieha povoľovacie konanie.Okrem toho sa začalo pracovať aj na projekte cyklistickej cesty, ktorá má spojiť naše mesto a Veľké Dvorníky. Cyklotrasy plánujeme zrealizovať zo zdrojov Európskej únie.

• Počítame aj s rekonštrukciou cestných komunikácií v správe mesta v uliciach Topoľová, Záhradnícka, Zoltána Fábryho, Žitnoostrovská, Rákócziho, Budovateľská, Jilemnického, Kukučínova a Malotejedská, ďalej aj v Smetanovom háji.

• Pokračujeme aj v rekonštrukcii chodníkov na uliciach Zoltána Fábryho, Záhradnícka, Letištná, Žitnoostrovská, Rákócziho, Jilemnického, Ružová, Bacsákova, Ádorská, Malotejedská, okrem toho aj na Smetanovom háji.

• Pozdĺž spojovacej cesty medzi Malodvorníckou cestou a Športovou ulicou rozšírime sieť verejného osvetlenia.

• Vo dvoroch ZŠ Zoltána Kodálya a ZŠ v Smetanovom háji plánujeme zriadenie multifunkčného ihriska s gumovým povrchom.

• Vďaka úspešnému hospodáreniu Thermalpark a.s. plánujeme každoročne z dividend preskupiť prostriedky vo výške 100 tisíc eur na plánovanú rekonštrukciu objektov materských škôl. Z týchto vlastných zdrojov zrealizujeme rekonštrukciu budov materských škôl v Ružovom háji, v MŠ Eleka Benedeka a MŠ na námestí SNP.

• V mestskej časti Mliečany zo zdrojov eurofondov alebo z dotácie od štátu vybudujeme novú kanalizáciu, následne obnovíme chodníky a podľa potreby zriadime aj nové. Potrebné povolenia už máme k dispozícii.

• V mestskom termálnom kúpalisku máme naplánovanú výstavbu nových bazénov aj rozšírenie vodných atrakcií v krytej wellnessovej časti s využitím vhodných výziev na čerpanie eurofondov.

• Pre najmenších obyvateľov mesta počítame so zriadením dopravného ihriska v priestoroch niekdajšej motokárovej dráhy. Z iniciatívy našich poslancov tu zriadime nový mestský háj. Prednedávnom boli posudzované podané súťažné návrhy. Nový mestský zelený areál má rozširovať možnosti na aktívny oddych a pikniky pre rodiny.

• V súlade s požiadavkami našich handicapovaných spoluobčanov sa postaráme o bezbariérovú úpravu chodníkov a prechodov pre chodcov, ako aj u vchodoch do budov; obdobne pri výstavbe nových objektov.

kampaň

kostol
cyklochodnik

 

Školstvo, šport, zdravotníctvo a sociálna sféra:

• Zrušíme doplatky rodičov k režijným nákladom kuchýň v školských a predškolských zariadeniach mesta. Novovybudované centrálne kuchyne v školských a predškolských zariadeniach vďaka úspornejšej prevádzke umožňujú samospráve mesta zrušením príspevku na režijné náklady znížiť výdavky pre rodičov, ktoré sú spojené so stravovaním žiakov v jedálňach škôl a materských škôl.

• Mestská spoločnosť Gastro DS, s. r. o. na základe doporučení odborníkov bude garantovať diétne obedy pre škôlkarov a žiakov základných škôl trpiacich na potravinovú intoleranciu.

• Naďalej garantujeme zľavnené stravovanie pre seniorov prostredníctvom mestskej spoločnosti Gastro DS, s.r.o., navyše zabezpečíme aj dovoz stravy pre imobilných spoluobčanov do ich domovov.

• Každoročne si slávnostne pripomíname významné výročia a pamätné dni mesta, čím prispejeme k pestovaniu pocitu spolupatričnosti a zdravého lokálpatriotizmu.

• Aj napriek čoraz zreteľnejším krízovým príznakom naďalej mienime poskytovať dotácie z mestského rozpočtu na verejnoprospešné účely: na podporu kultúrnych spolkov, športových klubov a rôznych občianskych združení, ktoré vyvíjajú aktivity na území mesta a svojou činnosťou obohacujú spoločenský a kultúrny život.

• Na Radničnom námestí, v mestskej časti Nová Ves a na sídlisku v Smetanovom háji budeme prioritne dbať na rekonštrukciu detských ihrísk v záujme zabezpečenia vhodných priestorov pre zmysluplné strávenie voľného času najmenších.

• Na jednotlivých sídliskách umiestnime outdoorové relaxačné a posilňovacie fitness stroje, aby mladšia aj staršia generácia mala príležitosti venovať sa rôznym pohybovým aktivitám pod holým nebom v blízkosti svojich bydlísk.

• Plánujeme pokračovať v prestavbe areálu bývalého futbalového ihriska v Malom Blahove na park voľného času, ďalej počítame aj s vytvorením základne pre miestny zbor dobrovoľných hasičov.

• Medzi naše plány patrí obnova podlahy veľkej sály v Spoločenskom dome v Malom Blahove. Za pomoci OZ Sikabony premeníme tamojší dvor na vzhľadný park.

• Na podporu viacdetných rodín zavedieme preukaz pre veľkopočetné rodiny s deťmi. Ten má umožniť zľavnené parkovanie, zľavnený pobyt v mestských predškolských a školských zariadeniach, ako aj zľavnený vstup pre celú rodinu do mestských inštitúcií. Robíme to z presvedčenia, že práve tieto rodiny si berú na plecia najväčšie spoločenské ťarchy a zároveň sú aj garantom zachovania tunajšej komunity.

• Vďaka členstvu v Združení Karpatskej kotliny hnutia Zdravé mestá plánujeme organizovať programy a semináre na prevenciu drogových a iných závislostí. Budeme organizovať aj rôzne programy pre najmenších a poradenstvo pre zdravý životný štýl.

• Naďalej všestranne podporujeme prevádzkovanie Mestského klubu dôchodcov a pestré spoločenské aktivity jeho členov. Považujeme to za prostriedok, ako zabezpečiť našim seniorom obsažný a aktívny život aj s možnosťou udržiavania spoločenských kontaktov s rovesníkmi.

• V spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom odštartujeme novú výhodnú sociálnu službu v podobe sociálnej taxislužby pre telesne handicapované osoby, ktoré sú odkázané na vozík alebo barle. Chceme tým uľahčiť našim starším obyvateľom presun v meste z dôvodu návštevy lekára alebo úradov (lekárske procedúry alebo vybavenie si potrebných záležitostí).

• Z eurofondov plánujeme aj obnovu budov dvoch domovov sociálnych služieb, čím by sa ich prevádzka stala úspornejšou a klientom by mohli poskytovať kvalitnejšie služby.

• Naďalej budeme prevádzkovať opatrovateľskú službu pre seniorov a osoby žijúce s handicapom - aj prostredníctvom eurofondov.

• Nemenne bude fungovať aj systém SOS-náramku pre seniorov, čo pre nich umožňuje viesť samostatný a bezpečný život a zároveň im pomáha zabezpečiť zdravotnú a sociálnu starostlivosť s využitím moderných technológií.

• V rámci Spoločenského centra zabezpečíme školskú prípravu žiakov, ktorí prichádzajú zo znevýhodneného prostredia a pomôžeme im v začlenení sa do spoločnosti.

• Bezdomovcov, ktorí sú ubytovaní v nocľahárni, zamestnáme vo verejno-prospešných programoch.

kampaň

Verejná bezpečnosť, doprava a ochrana životného prostredia:

• V záujme bezpečnosti obyvateľov a ochrany majetku mesta rozšírime bezpečnostný kamerový systém a paralelne aj centrum dohliadajúce na prevádzku kamier.

• Pre príslušníkov mestskej polície zabezpečíme sústavné odborné vzdelávanie a na ich uniformách budú nainštalované telové kamery v záujme garantovania férového jednania.

• Pokračujeme v inštalácii podzemných kontajnerov vybavených elektromagnetickým uzáverom na zber komunálneho odpadu. Vďaka tomuto riešeniu znížime výdavky spojené s nakladaním odpadu, zároveň zamedzíme aj tomu, aby sem ukladali odpad z okolitých obcí; súčasne zminimalizujeme možnosť prehrabávania sa v kontajneroch.

• V mestských častiach s rodinnými domami umiestnime modré kontajnery pre zber papierového odpadu a žlté na zber umelohmotného odpadu, čím uľahčíme triedenie komunálneho odpadu.

• Pre každého zabezpečíme bezplatné cestovanie na linkách mestskej hromadnej dopravy, čo nám umožňuje zaradenie dvoch autobusov na elektrický pohon. Počítame aj so zvýšením počtu existujúcich spojov ako aj s predĺžením trás autobusových liniek, aby sa tým obmedzil počet áut, ktoré denne prejdú centrom mesta.

• Zabezpečíme inštaláciu ďalších autobusových zastávok s prístreškom z bezpečnostného skla po trase mestských liniek.

• V záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov pokračujeme v umiestnení dopravných osvetľovacích telies, ktoré slúžia na osvetlenie prechodov pre chodcov.

• Pokračujeme v programe pravidelnej výsadby stromov v meste, v rámci ktorého choré, staré a bútľavé stromy nahrádzame endemickými okrasnými stromami, ktoré nespôsobujú alergiu. Drevený odpad, ktorý vzniká pri orezávaní a výrubom prestarnutých stromov v rámci sociálneho programu rozvozu dreva dodávame odkázaným rodinám.

• Podporujeme občianske združenia, ktoré prevádzkujú záchytné stanice pre túlavé psy a mačky.

• Na sídliskách pokračujeme v zriaďovaní ďalších oplotených výbehov pre psov.

Milí Dunajskostredčania, vážení voliči!

BEZPEČNOSŤ, STABILITA A SKÚSENOSŤ. Počas nasledujúcich štyroch rokov tvrdej práce ich potrebujeme najviac. Tím kandidátov mestskej organizácie politickej strany Aliancia-Szövetség zostavil v súlade s týmito očakávaniami PROGRAM FUNGUJÚCICH VŠEDNÝCH DNÍ Napriek už pociťovanej hospodárskej a energetickej kríze sa budeme snažiť udržať doterajšie výsledky a ďalej rozvíjať Dunajskú Stredu v závislosti od našich finančných možností. Podstatné bude triezve a rozvážne vedenie mesta, ktoré sa pri rozhodovaní dokáže oprieť o zdravý rozum a dlhoročné skúsenosti. V našom tíme preto kandidujú odborníci so skúsenosťami v samospráve a noví kandidáti s rozsiahlymi odbornými znalosťami. Opäť sme jedinou stranou, ktorá ide do volieb s plným počtom poslaneckých kandidátov, čo je nevyhnutnou podmienkou úspešnej činnosti samosprávy.

Sme presvedčení, že prosperujúcu budúcnosť možno postaviť len na stabilnej minulosti. Už sme dokázali, že svoje sľuby plníme.
Môžete sa na nás spoľahnúť aj v budúcnosti!

Dňa 29. októbra voľte kandidátov politickej strany Aliancia-Szövetség!

V MENIACOM SA SVETE VOĽTE SPOĽAHLIVOSŤ A ISTOTU!

Chcete vedieť viac o našom volebnom programe s názvom

PROGRAM FUNGUJÚCICH VŠEDNÝCH DNÍ?

Radi by ste sa osobne stretli s JUDr. Zoltánom Hájosom, kandidátom na primátora a našimi poslaneckými kandidátmi?

Srdečne Vás pozývame na záverečné podujatie volebnej kampane, ktoré sa bude konať v stredu 26. októbra so začiatkom o 18:30 v Mestskom kultúrnom stredisku Benedeka Csaplára, kde sa uskutoční spoločný koncert hudobnej skupiny Csík a Gábora Pressera!